ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအတွက်ရုံးတွင်စင်တာဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း