ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရံကြီးမှလူနာများအတွက် လှူဒါန်းခြင်း